Sturling League

Thursday evenings October through March. See below for detailed schedule.

2023/2024 Sturling Schedule

TEAM INFORMATION – POOL A

A1. Karen Binns
Joss Binns
A2. Lois Wegener
Ed Beaudin
A3. Teresa Kooistra
Dick Frayn
A4. Lindsay McCutcheon
Michael and Nash McCutcheon
A5. Evelyn Hansen
Carol Wheatley
A6. Cindy Shackleton
Ken Shackleton
A7. Pam Sinclair
Ken Robertson
A8. Jennifer Young
Kari Jumaga

 

TEAM INFORMATION – POOL B

TEAM #
B1. Stephen Elaschuk
Don McIntosh
B2. Jeanette Helfrich
Greg Helfrich
B3. Meaghan Patterson
Eileen Clarkson
B4. Lynn Woodliffe
Joe Woodliffe
B5. Jake Dumont
Jason Dumont
B6. Kristine Musselman
Meghan Peterson
B7. Paula Ferreira
Jordyn Sandmaier
B8. LeeAnne Lenox
Collin Lenox

 

SCHEDULE – POOL A

Date Time ICE 1 ICE 2 ICE 3 ICE 4
19-Oct 6:30 PM A8-4 A7-3 A1-5 A2-6
26-Oct 8:00 PM A6-1 A2-5 A4-7 A8-3
02-Nov 6:30 PM A7-2 A3-6 A5-8 A1-4
09-Nov 8:00 PM A4-5 A8-1 A2-3 A6-7
16-Nov 6:30 PM A2-8 A6-4 A7-1 A3-5
23-Nov 8:00 PM A1-3 A5-7 A8-6 A4-2
30-Nov 6:30 PM A5-6 A1-2 A3-4 A7-8
07-Dec 8:00 PM A8-4 A7-3 A1-5 A2-6
14-Dec 6:30 PM A6-1 A2-5 A4-7 A8-3
04-Jan 8:00 PM A7-2 A3-6 A5-8 A1-4
11-Jan 6:30 PM A4-5 A8-1 A2-3 A6-7
18-Jan 8:00 PM A2-8 A6-4 A7-1 A3-5
25-Jan Mixed Bonspiel
01-Feb 6:30 PM A1-3 A5-7 A8-6 A4-2
08-Feb Ladies Bonspiel
015-Feb 8:00 PM A5-6 A1-2 A3-4 A7-8
22-Feb 6:30 PM A8-4 A7-3 A1-5 A2-6
29-Feb 8:00 PM A6-1 A2-5 A4-7 A8-3
07-Mar 6:30 PM A7-2 A3-6 A5-8 A1-4

SCHEDULE – POOL B

Date Time ICE 1 ICE 2 ICE 3 ICE 4
19-Oct 8:00 PM B8-4 B7-3 B1-5 B2-6
26-Oct 6:30 PM B6-1 B2-5 B4-7 B8-3
02-Nov 8:00 PM B7-2 B3-6 B5-8 B1-4
09-Nov 6:30 PM B4-5 B8-1 B2-3 B6-7
16-Nov 8:00 PM B2-8 B6-4 B7-1 B3-5
23-Nov 6:30 PM B1-3 B5-7 B8-6 B4-2
30-Nov 8:00 PM B5-6 B1-2 B3-4 B7-8
07-Dec 6:30 PM B8-4 B7-3 B1-5 B2-6
14-Dec 8:00 PM B6-1 B2-5 B4-7 B8-3
04-Jan 6:30 PM B7-2 B3-6 B5-8 B1-4
11-Jan 8:00 PM B4-5 B8-1 B2-3 B6-7
18-Jan 6:30 PM B2-8 B6-4 B7-1 B3-5
25-Jan Mixed Bonspiel
01-Feb 8:00 PM B1-3 B5-7 B8-6 B4-2
08-Feb Ladies Bonspiel
15-Feb 6:30 PM B5-6 B1-2 B3-4 B7-8
22-Feb 8:00 PM B8-4 B7-3 B1-5 B2-6
29-Feb 6:30 PM B6-1 B2-5 B4-7 B8-3
07-Mar 8:00 PM B7-2 B3-6 B5-8 B1-4

 

REGISTER!

Register for a league. *Registration opens every September.

Questions? Contact Us

11 + 6 =